Privacy policy

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny internetowej spgj.pl (dalej: „Witryna”).
 2. Właścicielem Witryny i administratorem danych osobowych jest firma Spółdzielnia Producentów Grzybów Jadalnych z siedzibą przy ul. Akacjowej 4 w Makowie (96-124), wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000209572, posiadająca numer NIP 836-16-58-618 (dalej: „SPGJ”). Adres do korespondencji: Spółdzielnia Producentów Grzybów Jadalnych (SPGJ), ul. Akacjowa 4, 96-124 Maków.
 3. Podanie danych osobowych przez użytkowników Witryny jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”).

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, osób fizycznych reprezentujących prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą (dalej: „Użytkownik/Użytkownicy”), SPGJ gromadzi oraz przetwarza w celu:
  1. kontaktu z Użytkownikami, w tym poprzez formularz kontaktowy dostępy w Witrynie,
  2. korzystania z zasobów Witryny,
  3. zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Witryny do potrzeb i preferencji Użytkowników, a także administrowania Witryną (dane nawigacyjne).
 2. Podczas korzystania z Witryny mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, a także mogą być gromadzone dane nawigacyjne o czynnościach podejmowanych w Witrynie.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach marketingowych, w tym do przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej newsletterów oraz informacji o usługach SPGJ, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Dane osobowe pozyskiwane są przez SPGJ zgodnie z RODO. Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
  1. zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na SPGJ, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jaką uzyskaliśmy od Państwa (zgoda marketingowa) zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem niezbędnym do udostępnienia Użytkownikowi Witryny oraz treści się w nim znajdujących.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. SPGJ zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,

PLIKI COOKIES, ADRES IP

 1. Witryna używa niewielkich plików, zwanych cookies, stanowiących dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny celem optymalizacji procesu korzystania z niego, w szczególności dostosowania informacji do preferencji Użytkownika. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
 2. Witryna wykorzystuje własne cookies w celu:
  1. zapewnienia sesji Użytkownika w Witrynie;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają ustalić sposób korzystania ze strony internetowej Witryny przez Użytkowników, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. Witryna wykorzystuje zewnętrzne cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Witryny. Użytkownik ma możliwość samodzielnego ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputera, w każdym momencie korzystania z Witryny. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Powyższe nie uniemożliwia korzystania z Witryny, jednak może ograniczyć dostępność funkcji, które wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies nie pozwalają na samodzielną identyfikację Użytkownika.
 6. SPGJ może gromadzić adresy IP Użytkowników Witryny. Adres IP to numer przydzielany komputerowi Użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez SPGJ przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Witryny, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Witryny.
 7. Witryna zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SPGJ nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące podczas korzystania z nich przez Użytkowników.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. SPGJ dokłada najwyższej staranności mając na celu ochronę danych osobowych Użytkowników. Dane przetwarzane przez SPGJ przechowywane są w bezpiecznym miejscu oraz starannie zabezpieczone przed dostępem lub wykorzystaniem osób nieuprawnionych. W tym celu SPGJ stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych Użytkowników odpowiednią do ryzyka i kategorii przetwarzanych danych osobowych, dbając o ich zgodność z zasadami wynikającymi z RODO.
 2. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie (cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 3. Żądania, o których mowa w ust. 2 powyżej, należy skierować pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub e-mailem na adres biuro@spgj.pl.
 4. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 2 lit. a. powyżej, wnosi się do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. SPGJ może odmówić usunięcia danych, jeśli zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń SPGJ lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

 1. Dane osobowe Użytkowników udostępniane są podmiotom trzecim tylko w zakresie, w jakim zobowiązują SPGJ do tego przepisy prawa oraz w jakim jest to niezbędne w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych na rzecz Użytkowników usług.
 2. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym usługi informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe i prawne.
 3. Z uwagi na to, że SPGJ może korzystać z usług innych dostawców, dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy SPGJ, a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dane osobowe gromadzone przez SPGJ przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne do jej wykonania, tj. przez okres korzystania przez Użytkownika z Witryny, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, dane osobowe przetwarzane są do czasu wycofania zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 3. Po upływie okresów wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, dane osobowe zostają przez SPGJ trwale usunięte.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby może ulec zmianie.
 2. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres biuro@spgj.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 01 maja 2020 r.